Trail-Trofén

Arrangör:

Tävlingens art:
Nationell trialtävling för solomotorcyklar.

Deltagare:
Tävlingen är öppen för E, A och B-förare.

Tidpunkt:
Tävlingen skall genomföras under sommarhalvåret.

Omfattning:
Tävlingen skall omfatta minst 10 sektioner och minst 20 delsektioner.

Prickbelastning:
Enligt Svemos reglemente.

Inteckningar och troféns sluterövrande:
Den förare som i tävlingen erhållit lägsta prickbelastning får inteckning i TRIALTROFÉN. För att slutligen erövra densamma fordras att förare erhållit tre inteckningar i densamma oberoende av ordningsföljd. Skulle två eller flera förare samtidigt få tre inteckningar tillfaller trofén den av dessa som i nästföljande tävling om TRIALTROFÉN når den bästa placeringen. Vid fortsatt lika placering upprepas tillvägagångssättet.